Splošni pogoji

Pravila in pogoji uporabe

Splošne določbe

 1. Nekateri izrazi v teh Pravilih in pogojih uporabe bolha.com imajo določene pomene, ki so pojasnjeni v nadaljevanju:

Spletno mesto whaly-boats se nanaša na domeno www.whaly-boats.si , vse njene poddomene  ali katerikoli drug dostop, preko katerega so na voljo vsebine iz spletne strani.

Pravila se nanašajo na ta Pravila in pogoje uporabe bolha.com, ki opredeljujejo dostop do vsebin in uporabo Spletnega mesta.

Prodajalec Spletnega mesta whaly-boats.si je družba Popin d.o.o., s sedežem Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za ddv SI48526088, z namenom oglaševanja in prodaje lastnega blaga in storitev.

Uporabnik (skupno Uporabniki) je vsaka pravna ali fizična oseba, ki dostopa do vsebin Spletnega mesta jih pregleduje ali kakorkoli drugače uporablja. Uporabnik je lahko registriran ali neregistriran.

Neregistriran uporabnik je tisti, ki ni opravil registracije in so mu na voljo omejene funkcionalnosti Spletnega mesta.

Registriran uporabnik je tisti, ki je opravil registracijo in si ustvaril uporabniški račun na Spletnem mestu kot zainteresirani kupec. Vsak Registriran uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime, v kolikor v teh Pravilih ni navedeno drugače. Registriran uporabnik mora biti na datum registracije star 16 let ali več.

Kupec je fizična oseba, ki si ustvari uporabniški računa na Spletnem mestu z namenom vzpostavljanja stika glede nakupa izdelkov ali storitev na spletni strani.

Politika zasebnosti je politika Upravljavca, v kateri je natančneje opredeljeno pridobivanje in obdelava zbranih osebnih podatkov Uporabnikov, natančneje opredeljuje uporabo, varovanje, hrambo, brisanje in prenos osebnih podatkov ter uporabo drugih orodij za obdelavo osebnih podatkov.

 • Z uporabo Spletnega mesta bolha.com se Uporabnik strinja s temi Pravili. Sprejem Pravil je tudi pogoj za registracijo na Spletnem mestu. Uporabniku so vsakokratno veljavna Pravila dostopna na Spletnem mestu. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Spremembe stopijo v veljavo z dnem njihove objave. Registriran uporabnik je o spremembah obveščen tudi po e-pošti, na naslov, ki ga navede ob registraciji.
 • Pregledovanje Spletnega mesta je omogočeno vsem Uporabnikom. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti vsa obvezna polja in ob tem navesti resnične podatke. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje. Uporabnik se s sprejemom teh Pravil zavezuje, da jih bo spoštoval in se ravnal skladno z njimi.
 • Registriran uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljavec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla, bo pa nemudoma po sporočilu Uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da se v primeru, če se izkaže, da je bilo uporabniško geslo kateregakoli Uporabnika zlorabljeno, ponudbe ali povpraševanja in druge izjave volje pod imenom tega Uporabnika, ne štejejo za izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov. Registriran uporabnik je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi nastala tretji osebi zaradi nepooblaščene dostopa do njegovega uporabniškega računa.
 • Uporabnikom Spletnega mesta bolha.com je na voljo strokovna in tehnična pomoč uporabe spletnega mesta. Uporabniku sta poleg kontaktne telefonske številke in elektronske pošte za vzpostavitev kontakta z Upravljavcem na voljo tudi »pogovor v živo« preko spletnega brskalnika in »oddaljena pomoč«.

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da bo Upravljavcu za potrebe uspešne zagotovitve storitve »pogovor v živo« posredoval svoje ime ter da bo z njim po njegovi potrditvi vzpostavljena komunikacija s strani prostega Operaterja. Uporabnik soglaša, da so Upravljavcu za namen nudenja storitve  »pogovor  v živo« znani podatki, ki se običajno razkrijejo ob zagotavljanju tovrstnih storitev (lokacija, operacijski sistem, brskalnik …).

Uporabnik, ki se odloči za koriščenje storitve »oddaljena pomoč«, soglaša, da se Operater poveže z njegovim računalnikom ter soglaša, da so Operaterju na vpogled vsi podatki, ki bi mu jih med nudenjem pomoči razkril sam. Za zagotavljanje storitve »oddaljena pomoč« se Uporabniku na podlagi njegove zahteve pošlje spletno povezavo, ki jo Uporabnik potrdi s klikom. S potrditvijo Uporabnik potrjuje, da se Operater poveže z njegovim računalnikom. Med Uporabnikom in Operaterjem se vzpostavi povezava, na podlagi katere je Operaterju omogočeno upravljanje Uporabnikovega računalnika, za namen nudenja pomoči.

 • Vsak Uporabnik z registracijo na Spletnem mestu dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja Spletnega mesta bolha.com, pošiljanja sistemskih in tehničnih elektronskih sporočil ter komunikacijo z Operaterji, kot opredeljeno v točki 5 teh Pravil. Upravljavec obdeluje prejete osebne podatke v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z lastno Politiko zasebnosti in varovanja osebnih podatkov. Registriran uporabnik se mora seznaniti s slednjo politiko ob kreiranju svojega uporabniškega računa. O namenih obdelave posredovanih osebnih podatkov je Uporabnik obveščen ob njihovem posredovanju. Upravljavec jamči, da bo prejete osebne podatke obdeloval in hranil v skladu z namenom, za katerega so zbrani in v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 • Spletno mesto bolha.com Uporabnikom omogoča storitev elektronskih sporočil, ob tem Upravljavec ne prevzema odgovornosti za pravočasno in celovito posredovanje vsebine elektronskih sporočil. V primeru, da Registriran uporabnik sam dokončno izbriše vsebino elektronskega sporočila, Upravljavec te vsebine ne hrani. 
 • Elektronska komunikacija na Spletnem mestu bolha.com je namenjena vzpostavljanju stika med Uporabniki vezano na ponudbo in povpraševanje blaga oziroma storitev iz malega oglasa. Ob tem je strogo prepovedano v elektronski komunikaciji:
 • oglaševati drugo blago in storitve;
 • posredovati povezave na druge spletne strani;
 • oglaševati posredniške storitve pri prodaji ali oddaji;
 • posredovati ponudbe, ki niso predmet posameznega malega oglasa;
 • uporabljati osebne podatke tretjih oseb oziroma kakorkoli zavajati drugega Uporabnika;
 • povpraševati po donacijah, sponzorstvih ipd.;
 • preklinjati, uporabljati žaljivke ali kakršnokoli obliko sovražnega govora;
 • posredovati preteča oziroma zastrašujoča sporočila ali
 • uporabljati robote oziroma skripte za avtomatizirano posredovanje več sporočil hkrati.

Upravljavec si prizadeva ohranjati spletno mesto prosto vseh oblik ne zaželjene in neprimerne komunikacije ter škodljive programske opreme. Ob tem si pridržuje pravico do preverbe in analize elektronske komunikacije na Spletnem mestu bolha.com, začasnega zadržanja elektronskih sporočil, onemogočanja posredovanja elektronskih sporočil ter izključitve Uporabnika oziroma onemogočanja nadaljnje komunikacije Uporabniku, ki bi kakorkoli kršil ta Pravila.

 • Za izboljšanje svojih storitev Spletno mesto uporablja piškotke. Namestitev piškotkov na Spletnem mestu je urejena v skladu z  Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami; »ZEKom-2«), ki upošteva Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi Uporabnika  pod pogojem, da je Uporabnik v to privolil. Pred tem je Uporabnik jasno in izčrpno obveščen  o Upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje Uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, Upravljavec pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki Uporabnika; na podlagi obvestitve Uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na Spletnem mestu bolha.com obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., Uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani Uporabnika. Za Uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo Uporabnik lahko poda ob uporabi Spletnega mesta bolha.com, ob registraciji uporabniškega profila, pri prijavi ali objavi oglasa ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je Uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje v kateremkoli trenutku tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo Uporabnike spletnega mesta obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov. Več informacij je na voljo v Piškotki.
 • Spletno mesto lahko omogoči tudi izvajanje nagradnih iger, in sicer lastnih ter nagradnih iger tretjih oseb, za slednje veljajo pravila in pogoji, ki jih pripravi takšna tretja oseba, ki v celoti odgovarja za izvedbo nagradne igre, pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov, žrebanje in podelitev nagrad.
 • Spletno mesto lahko omogoči tudi druge povezane storitve, kot je Spletna trgovina, za katero veljajo ta Pravila in dodatek, ki je na voljo tu. Ta Pravila skupaj z vsemi dodatki tvorijo nedeljivo celoto in so v celoti zavezujoča za Uporabnike, ki uporabljajo storitve na Spletnem mestu.

Končne določbe

 • Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz razlogov poslovanja, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje Spletnega mesta.
 • Upravljavec  si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila. Vsi podatki o Upravljavcu spletnega mesta so dostopni na dnu spletne strani.
 • Upravljavec in Uporabnik Spletnega mesta si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Podatki o Lastniku spletnega mesta whaly-boats.si:

POPIN D.O.O.

KERSNIKOVA ULICA 6

1000 Ljubljana

SI-SLOVENIA EU

T:. + 386 70 400 500 (WhatsAPP, Viber)

M:. info@whaly-boats.si

Ljubljana, 24. 03. 2023

more languages »
×